Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden voor onze jeugdhulpverlening en onze Algemene Voorwaarden Rots & Water op Maat training. Rots & Water op maat is een training die gevolgd kan worden binnen ons zorgtraject maar het kan ook los gevolgd worden. Hiervoor gelden dus aparte voorwaarden.

 

Artikel 1) Definities

Opdrachtnemer: KNOEST Jeugdhulp, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. Ook wel zorgaanbieder genoemd;

Opdrachtgever: de lokale verwijzende instantie;

Cliënt(systeem): De persoon/personen die de zorg-/dienstverlening van KNOEST Jeugdhulp ontvangen;

Zorgopdracht: Het document van de opdrachtgever die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het bieden van zorg in een cliëntsysteem. Tevens vertegenwoordigt dit document financiering van die zorg. Ook wel beschikking genoemd;

Jeugdprofessional: Een SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerker die jeugdhulp verleent ook wel behandelaar genoemd.

Starthulpverleningsovereenkomst: Het plan wat door cliëntsysteem en jeugdprofessional wordt opgesteld, en waarin doelen en afspraken worden vastgelegd.

Zorgaanbieder: KNOEST Jeugdhulp die zorg- en dienstverlening biedt aan cliënten met één of meer hulpvragen.

Zorg(verlening): (Het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een cliënt.

Dienst(verlening): (Het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking heeft op een cliënt.

Dialoogmodel: Het Dialoogmodel is een methode gericht op het bevorderen van afstemming, overeenstemming en samenwerking tussen hulpvragers en hulpverleners in geval van meervoudige, complexe gezondheidsproblematiek. De methode is in de jeugd-ggz ontwikkeld en wettenschappelijk onderzocht.

Zilliz: Zilliz is een volwaardig zorgadministratiesysteem, ontwikkeld voor de kleinschalige zorg. Met Zilliz kun je eenvoudig en veilig zorgdossiers bijhouden en rapporteren.

Artikel 2) Toepassing en reikwijdte algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere schriftelijke én mondelinge zorgopdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen;
 3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met KNOEST Jeugdhulp overeengekomen te worden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. De link naar de algemene voorwaarden worden voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de cliënt overhandigd.
 5. Op verzoek van de cliënt licht KNOEST de algemene voorwaarden mondeling toe.

Artikel 3) Wettelijke regelingen

Veel hulp van KNOEST Jeugdhulp wordt verleend op grond van wettelijke regelingen zoals de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. KNOEST Jeugdhulp hanteert deze wettelijke voorschriften indien van toepassing, draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist en stemt de hulp- en zorgverlening met het cliëntsysteem hierbij af.

Artikel 4) Verloop van het hulpverleningsproces

 1. Voor veel hulp van KNOEST Jeugdhulp is een beschikking van de gemeente of geldige verwijzing van een daartoe conform Jeugdwet gerechtigde persoon of instantie nodig.
 2. Nadat KNOEST een beschikking heeft ontvangen van de gemeente wordt er binnen 5 (werk)dagen contact opgenomen met ouders/verzorgers van client om een afspraak te maken voor een startgesprek.
 3. Tijdens dit startgesprek wordt er een starthulpverleningsovereenkomst gemaakt en ondertekend.
 4. Na het startgesprek volgt een observatieperiode van 6 wekend waarin de doelen op basis van het dialoogmodel bepaald worden.
 5. Deze doelen worden samen met het cliëntsysteem bepaald tijdens een terugkoppeling van de observatieperiode.
 6. Na elk contact rapporteert Knoest in het beveiligde zorgsysteem van Zilliz.
 7. Het cliëntsysteem verleent KNOEST Jeugdhulp toestemming om voor aanvang van de hulp informatie uit te wisselen met de opdrachtgever. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal de jeugdprofessional eerst vooraf toestemming vragen aan cliënt, als onderdeel van de Starthulpverleningsovereenkomst of in een afzonderlijk verzoek. Let op dat de toestemming daadwerkelijk wordt gevraagd en vastgelegd. Je kunt dit artikel niet zondermeer gebruiken als een gegeven waarop je de toestemming baseert.
 8. Na 3 tot 4 maanden maar uiterlijk na 6 maanden volgt een evaluatiegesprek. Het behandeltraject en de doelen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
 9. 8 weken voor het einde van het contract wordt er besproken of het gewenst is dat de hulpverlening voortgezet wordt of afgerond wordt. Bij voortzetting dient er een nieuwe beschikking vanuit de gemeente te komen.

 Doel en inhoud Starthulpverleningsovereenkomst

 1. De Starthulpverleningsovereenkomst heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.
 2. Het Starthulpverleningsovereenkomst beschrijft de persoonlijke situatie van de cliënt ten gevolge van diens krachten en uitdagingen en de met de cliënt afgesproken vormen van hulp.
 3. In het Starthulpverleningsovereenkomst/doelenbepaling wordt in ieder geval vastgelegd:
 • De doelen waaraan de cliënt wil gaan werken, binnen de domeinen van het dialoogmodel.
 • De zorg die ingezet gaat worden om bovengenoemde doelen te behalen.
 • Wie binnen de organisatie van KNOEST Jeugdhulp het vaste aanspreekpunt is voor de cliënt.
 • Welke familieleden van de cliënt of anderen bij de hulpverlening worden betrokken of over de hulpverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt.
 • De momenten van evaluatie van het behandeltraject.

Naleving van het Starthulpverleningsovereenkomst

 1. KNOEST Jeugdhulp voert de zorg uit volgens de afspraken in het Starthulpverleningsovereenkomst.
 2. Als KNOEST Jeugdhulp de afgesproken zorg niet conform het Starthulpverleningsovereenkomst kan verlenen, stelt KNOEST Jeugdhulp de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt de afgesproken zorg niet conform het Starthulpverleningsovereenkomst kan ontvangen, stelt de cliënt KNOEST Jeugdhulp daarvan meteen in kennis.
 3. Het Starthulpverleningsovereenkomst wordt minimaal een keer per 6 maanden in samenspraak met de cliënt en ander belangrijke betrokkenen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om een tussentijdse evaluatie. De evaluatie en bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen drie maanden na instemming van de cliënt met het Starthulpverleningsovereenkomst of zoveel eerder als nodig is.
 4. Als KNOEST Jeugdhulp de afgesproken zorg niet verleent, biedt KNOEST Jeugdhulp de cliënt – zonder dat de cliënt hem in gebreke hoeft te stellen – een redelijke genoegdoening aan.
 5. Als ouders of cliënt gemaakte afspraken niet nakomen kunnen hier consequenties aan zitten voor het behandeltraject. Worden meerdere afspraken niet nagekomen dan kan dit leiden tot een contra-indicatie en kan het behandeltraject vroegtijdig afgesloten wordt. Dit wordt altijd eerst met de betrokken partijen besproken.
 6. Absentie: Afspraken, individueel en/of groepen, dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden, met opgave van reden. Voor afspraken die binnen 24 uur (of niet), zonder geldige reden, afgezegd worden, ontvangen ouders een factuur van Euro 45,- (zegge vijfenveertig euro).

Artikel 5) Wijziging van de hulp

5.1 Wijzigingen in de hulp

 1. Wijzigingen in de ingezette hulp of het Starthulpverleningsovereenkomst kunnen slechts in overleg en na overeenstemming tussen de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en KNOEST Jeugdhulp worden aangebracht. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft KNOEST Jeugdhulp naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Het hierboven genoemde overleg is niet vereist indien, als gevolg van spoedeisende omstandigheden, KNOEST Jeugdhulp in het belang van de cliënt direct noodzakelijke maatregelen dient te treffen. Als dat het geval is, zal KNOEST Jeugdhulp zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 6) Uitvoering van de hulp

 • Omgangsvormen: De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de medewerker(s) van KNOEST Jeugdhulp hiermee op welke wijze dan ook wordt/worden geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door KNOEST Jeugdhulp. Tevens kan aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Privacy: Privacy van zowel de cliënt als ook de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er geen beeld- en geluidopnames van cliënten of medewerkers van KNOEST Jeugdhulp gemaakt en gepubliceerd worden zonder expliciete toestemming van deze persoon dan wel personen. Tevens worden er geen uitlatingen gedaan over cliënten en medewerkers van KNOEST Jeugdhulp via (sociale) media of welke manier dan ook.
 • Rookvrije werkplek: In het geval hulpverlening bij cliënt thuis plaatsvindt zorgt de cliënt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is medewerkers van KNOEST Jeugdhulp niet toegestaan te roken tijdens het verlenen van hulp aan de cliënt.
 • Giften: Het is niet toegestaan om de medewerker(s) giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank.

Beëindiging en opzegging

Beëindiging van de hulp

De hulp eindigt in de navolgende gevallen:

 1. Indien de gestelde doelen in hulpverleningsplan bereikt zijn;
 2. Indien de geldigheidstermijn van de beschikking is verstreken;
 3. Indien de periode is verstreken zoals vastgesteld in het Starthulpverleningsovereenkomst, en de doelen behaald zijn;
 4. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het Starthulpverleningsovereenkomst.
 5. Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.
 6. Door opzegging door cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming.
 7. Indien de cliënt overlijdt.
 8. Een verandering in de beschikking treedt op, waardoor de cliënt geen recht op zorg, uitgevoerd door KNOEST Jeugdhulp, meer heeft.
 9. Ontbinding door rechterlijke tussenkomst.

In alle gevallen zal KNOEST Jeugdhulp het beëindigen van de hulp melden bij de lokale verwijzer.

 

Opzegging:

KNOEST Jeugdhulp kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze voorwaarden wordt in ieder geval verstaan:

 1. Dat de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft
 2. De cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de
 3. De cliënt, diens wettelijke vertegenwoordiger of andere bij de cliënt betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van KNOEST Jeugdhulp, die voortzetting van zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken.
 4. De omvang of zwaarte van de zorg- en of dienstverlening door een gewijzigde (zorg) vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en KNOEST Jeugdhulp en de cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst.
 5. Op het moment dat KNOEST Jeugdhulp, als gevolg van een niet aan KNOEST Jeugdhulp verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor of de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening en de cliënt deze ook niet voor eigen rekening afneemt.

KNOEST Jeugdhulp zal bij opzegging naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt.

 • In de gevallen genoemd onder Opzegging kan opzegging door KNOEST Jeugdhulp tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan de cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
 • Indien KNOEST Jeugdhulp deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de cliënt de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 7) Informatie, privacy, registratie en beheer van gegevens Duidelijke informatie

 1. Steeds als KNOEST Jeugdhulp de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt geschikt niveau en vergewist zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.
 2. Als KNOEST Jeugdhulp de informatie elektronisch verschaft, vergewist hij zich ervan of de cliënt deze informatie kan ontvangen.
 3. Indien het belang van de cliënt dit vereist, dient KNOEST Jeugdhulp de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.
 4. KNOEST Jeugdhulp zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.
 5. KNOEST Jeugdhulp zorgt ervoor dat zij die informatie beschikbaar heeft die het voor de cliënt mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere zorgaanbieders, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken.
 6. KNOEST Jeugdhulp zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.

Bevoegdheden van de vertegenwoordiger

 1. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging van de cliënt. Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening

Algemeen Privacy: bescherming persoonsgegevens

 1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
 2. KNOEST Jeugdhulp verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan KNOEST Jeugdhulp kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. KNOEST Jeugdhulp zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. KNOEST Jeugdhulp beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen elektronisch cliëntdossier (Zilliz). KNOEST Jeugdhulp draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens en heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. De volledige tekst van het privacyreglement is na te lezen op de website van KNOEST Jeugdhulp https://www.knoestjeugdhulp.nl/privacyverklaring
 2. KNOEST Jeugdhulp draagt zorg dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 3. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en dienstverlening overeenkomt en hun vervangers kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 4. Aan de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige of wilsonbekwame cliënt kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
 5. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig ter uitvoering van deze overeenkomst, KNOEST Jeugdhulp in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere instelling(-en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van daarop betrekking hebbende relevante stukken gevraagd worden. Hiervoor vraagt KNOEST Jeugdhulp van te voren toestemming aan de cliënt.
 6. KNOEST Jeugdhulp wisselt gegevens uit met andere instellingen indien dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. Dit betreft zowel cliënt specifieke informatie als geaggregeerde informatie.

Artikel 8) Verzekeringen

De cliënt is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. De cliënt (of namens hem zijn wettelijke vertegenwoordiger) is aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de cliënt ter zake onverzekerd is, is cliënt aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van KNOEST Jeugdhulp uit hoofde van deze overeenkomst met zich brengen.

Artikel 9) Aansprakelijkheid KNOEST Jeugdhulp

a. KNOEST is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door KNOEST gegeven adviezen.
b. KNOEST is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.
c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat KNOEST voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.
d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan KNOEST kenbaar te maken.

Artikel 10) Klachtenregeling

Klacht: KNOEST Jeugdhulp streeft een zorgvuldige uitvoering na van de hulp en zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de hulpverlening.

Klachtenreglement: Op de hulp en zorgverlening is een klachtenreglement voor cliënten van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke bepalingen daarover. Het klachtenreglement is na te lezen op de website van KNOEST Jeugdhulp: https://www.knoestjeugdhulp.nl/faq/

Artikel 11) Geschillen

Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

Geschillen: Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Gedragscode medewerkers

KNOEST Jeugdhulp hanteert een gedragscode voor medewerkers. Deze gedragscode geeft de beschrijving van hoe medewerkers geacht worden zich te gedragen, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van cliënten en derden. De code is gericht op het in de organisatie bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie alsmede op het respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen. De gedragscode is op te vragen bij de jeugdprofessional.

Verplichtingen van de cliënt

 1. Client verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor het welzijn van andere cliënten en medewerkers van Knoest.
 3. De cliënt werkt mee aan instructies en maatregelen van KNOEST Jeugdhulp gericht op (brand) veiligheid.
 4. De cliënt conformeert zich aan de huisregels van Knoest.
 5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om KNOEST Jeugdhulp in staat te stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
 6. De cliënt moet de begeleiders de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het Starthulpverleningsovereenkomst of in het kader van veiligheid.
 7. Cliënt is verplicht KNOEST Jeugdhulp meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.
 8. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en documenten.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met  Knoest Jeugdhulp en alle daarmee verband houdende handelingen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ROTS & WATER OP MAAT TRAINING 

Artikel 1) Algemeen
Rots & Water op Maat is opgericht door Knoest Jeugdhulp (hierna te noemen Knoest). Rots & Water op Maat, richt zich op het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6 – 14 jaar, op sociaal en emotioneel vlak. De bouwstenen van de training zijn: van lichaamsbewustzijn, naar lichaamsbeheersing naar zelfvertrouwen.

Artikel 2) Training kinderen
Voor kinderen onder de 13 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de training. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de training en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de training of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Knoest kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 3) Vertrouwelijkheid
Knoest verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de trainingsbijeenkomsten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Artikel 4) Brengen en halen
Knoest is niet verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de Rots en Water training. Er is geen officiële wachtruimte binnen de trainingsruimte. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de training op de afgesproken tijd weer ophaalt.

Artikel 5) Verhindering
Indien het kind verhinderd is om naar de training te komen dient dit voor de training gemeld te worden. Er kan geen geld teruggegeven worden indien een kind een les mist, om welke reden dan ook. Inhalen of verzetten van de les is ook niet mogelijk. Tijdens de training zijn trainers slecht bereikbaar. U kunt contact opnemen met het kantoor van Knoest. De ouder dient tijdens de trainingsbijeenkomst telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 6) Kosten
De kosten van de training staan duidelijk vermeld in de aanmeldingsbrief van de training. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Artikel 7) Vergoedingen
Bij sommige zorgverzekeraars kunt u een vergoeding krijgen wanneer u aangeeft dat het om een Psychofysieke Weerbaarheidstraining gaat. Voor meer informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Artikel 8) Betalingsvoorwaarden
De Rots & Water training wordt in 2 termijnen gefactureerd. De eerste factuur ontvangt u na het inplannen van het intakegesprek en dient betaald te zijn voor aanvang van het intakegesprek. Het intakegesprek kan niet plaatsvinden als deze factuur niet betaald is. De tweede factuur ontvangt u minimaal 14 dagen voor het starten van de training. Deze factuur dient u voor het starten van de training betaald te hebben. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, kan het kind niet deelnemen aan de training. Mocht je door onvoorziene omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de training, dan word je ingepland bij de eerstvolgende training. Restitutie is niet mogelijk.

Artikel 9) Aansprakelijkheid
Knoest kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het uiteindelijke resultaat van de training.  Knoest is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden training. Knoest kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het uiteindelijke resultaat van de training.  Knoest is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden training.

Artikel 10) Toepasselijk recht en geschillen
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners een klachtenregeling hebben. Hiervoor is Knoest aangesloten bij NFG. Klik op deze link voor meer informatie.
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.