Algemene voorwaarden Rots & Water op Maat

 1. Algemeen
  Rots & Water op Maat is opgericht door Knoest Jeugdhulp (hierna te noemen Knoest). Rots & Water op Maat, richt zich op het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6 – 14 jaar, op sociaal en emotioneel vlak. De bouwstenen van de training zijn: van lichaamsbewustzijn, naar lichaamsbeheersing naar zelfvertrouwen.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met  Knoest Jeugdhulp en alle daarmee verband houdende handelingen.
 3. Training kinderen
  Voor kinderen onder de 13 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de training. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de training en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de training of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Knoest kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 4. Vertrouwelijkheid
  Knoest verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de trainingsbijeenkomsten. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.
 5. Brengen en halen
  Knoest is niet verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de Rots en Water training. Er is geen officiële wachtruimte binnen de trainingsruimte. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de training op de afgesproken tijd weer ophaalt.
 6. Verhindering
  Indien het kind verhinderd is om naar de training te komen dient dit voor de training gemeld te worden. Er kan geen geld teruggegeven worden indien een kind een les mist, om welke reden dan ook. Inhalen of verzetten van de les is ook niet mogelijk. Tijdens de training zijn trainers slecht bereikbaar. U kunt contact opnemen met het kantoor van Knoest. De ouder dient tijdens de trainingsbijeenkomst telefonisch bereikbaar te zijn.
 7. Kosten
  De kosten van de training staan duidelijk vermeld in de aanmeldingsbrief van de training. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.
 8. Vergoedingen
  Bij sommige zorgverzekeraars kunt u een vergoeding krijgen wanneer u aangeeft dat het om een Psychofysieke Weerbaarheidstraining gaat. Voor meer informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.
 9. Betalingsvoorwaarden
  De Rots & Water training wordt in 2 termijnen gefactureerd. De eerste factuur ontvangt u na het inplannen van het intakegesprek en dient betaald te zijn voor aanvang van het intakegesprek. Het intakegesprek kan niet plaatsvinden als deze factuur niet betaald is. De tweede factuur ontvangt u minimaal 14 dagen voor het starten van de training. Deze factuur dient u voor het starten van de training betaald te hebben. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, kan het kind niet deelnemen aan de training. Mocht je door onvoorziene omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de training, dan word je ingepland bij de eerstvolgende training. Restitutie is niet mogelijk.
 10. Aansprakelijkheid
  Knoest kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het uiteindelijke resultaat van de training.  Knoest is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden training. Knoest kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het uiteindelijke resultaat van de training.  Knoest is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden training.
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners een klachtenregeling hebben. Hiervoor is Knoest aangesloten bij NIBIG. Klik op deze link voor meer informatie.
  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.